اوقات شرعی 
 
  شرح وظایف و اعضاء کارگروه بانوان و خانواده
به منظور پيشبرد اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه ريزي استان ، 10 كارگروه تخصصي در استانها تشكيل گرديده است كه يكي از اين كارگروهها ،كارگروه  تخصصي خانواده و بانوان مي باشد.
 برخي از وظايف كارگروههاي تخصصي استان :
1-    كارگروههاي تخصصي مي توانند متناسب با وظايف محول شده ، گروههاي كاري و كارشناسي در هر يك از زمينه ها و محدوده هاي جغرافيايي تشكيل دهند . عناوين ، وظايف و اعضاي گروههاي كاري بايد به تصويب شورا برسند .
2-    اعضاي كارگروههاي تخصصي موظفند حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه ، پيشنهادهاي خود را براي طرح در كارگروه به صورت كتبي به دبيرخانه كارگروه اعلام نمايند و پيشنهادها حسب نوبت و به ترتيب در كارگروه مطرح مي شوند.
3-    جلسه كارگروههاي تخصصي با حضور دوسوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با تاييد اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ و به شورا اعلام مي شود.
4-    اعضاي كارگروه ها موظفند شخصا" در جلسه حضور يابند در غياب هر يك از اعضا نماينده تام الاختيار او مي تواند با هماهنگي دبيرخانه كارگروه در جلسه شركت نمايد.
اعضاء و وظايف كارگروه تخصصي كارگروه خانواده و بانوان استانداري به شرح زير مي باشد.
1-    معاون سياسي و امنيتي استاندار (رئيس )
2-    مشاور استاندار در امور بانوان (دبير)
3-    نماينده تام الاختيار معاونت برنامه ريزي استانداري
4-    مدير كل دفتر آمار و اطلاعات استانداري
5-    مدير كل امور اجتماعي و شوراهاي استاندار
6-    رئيس سازمان آموزش و پرورش استان
7-    مدير كل صدا و سيماي مركز استان
8-    مدير كل اطلاعات استان
9-    رئيس كل دادگستري استان
10-    فرمانده ناحيه انتظامي استان
11-    مدير كل سازمان ورزش و جوانان استان
12-    رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان
13-    سه نفر از روساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار
14-    مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
15-    رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
16-    رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان
17-    مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان
18-    يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار
19-    رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان
20-    فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان
21-    رئيس سازمان بهزيستي استان
22-    مدير كل ثبت احوال استان
23-    نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق راي و با تشخيص معاون سياسي و امنيتي استاندار
تبصره: علاوه بر اعضاي فوق، نمايندگان نهادها و تشكل هاي زير بدون حق راي در جلسه هاي كارگروه شركت مي كنند.
1-    مدير كل زندانها و اقدامات تاميني  و تربيتي استان
2-    يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي ياد شده
3-    دو نفر از صاحبنظران و يا اعضا هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تاييد استاندار
وظايف كارگروه تخصصي بانوان و خانواده
1-    بررسي و تلفيق برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خانواده در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش ، توسعه و عمران استان
2-    تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارايه پيشنهاد به دبيرخانه شورا
3-    ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور بانوان و خانواده استان
4-     بررسي راهكارها و ارايه پيشنهادهاي مناسب در زمينه هاي زير:
-    شناسايي مسايل ، مشكلات و نيازهاي بانوان و خانواده در استان در كليه ابعاد اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، آموزشي و بهداشتي
-    هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه هاي لازم در رفع مشكلات بانوان و خانواده و كاهش نابرابري هاي جنسيتي در استان
-    برنامه ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان و خانواده در استان
-    ايجاد هماهنگي در سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان