اوقات شرعی 
 
  معرفی کارشناسان اداره

لیلا بنام- کارشناس مسئول امور بانوان –  فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی 

سریه فتحی – کارشناس مسئول امور خانواده –  لیسانس زبان و ادبیات فارسی

نیر عباسیان- کارشناس امور خانواده – فوق لیسانس روانشناسی عمومی 

خدیجه زمانی – کارشناس امور خانواده – فوق لیسانس روانشناسی تربیتی 

شهلا محمد قاسم نژاد – کارشناس امور بانوان- فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی 

فرزانه پور جبار- کارشناس امور بانوان – لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

فاطمه بافنده قراملکی – کارشناس هماهنگی و پیگیری امور بانوان – لیسانس روانشناسی بالینی