اوقات شرعی 
 
  شرح وظایف اداره
- انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت مسائل و مشكلات امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگي فردي ، خانوادگي و اجتماعي و جهت دهي آنان به سوي سياست¬هاي كلان جمهوري اسلامي
- ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور و اجراي خط¬ مشي¬ها ، سياست¬ها و دستورالعملهاي ابلاغي و ارائه گزارش¬هاي لازم در چارچوب وظايف محوله
- مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي استان و برنامه ريزي جهت استفاده و بهره برداري امكانات مذكور
- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل¬هاي مناسب براي رفع تنگنا¬هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي زنان
- مطالعه ، بررسي و برنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه¬هاي لازم براي آموزش و بالا بردن سطح كارايي و دانش عمومي خانواده¬ها
- مطالعه و بررسي و تدوين شيوه¬هاي سازماندهي خانواده¬ها و بانوان جهت مشاركت در فعاليت¬هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي و تعقيب آن¬ها
- برقراري ارتباط مستمر با دستگاه¬هاي اجرايي و سازمان¬ها و نهادهاي ذيربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهي از طرح¬ها و برنامه¬ها و ايجاد هماهنگي در جهت رفع مسائل و مشكلات زنان در استان 
- پيگيري در زمينه هاي اعتباري براي اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان
- پيگيري در زمينه نيازهاي اعتباري براي اجراي طرح¬ها و برنامه¬هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاري دستگاه¬هاي ذيربط 
- فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طريق استاندار و فرمانداران و ساير دستگاه¬هاي ذيربط استان
- تعيين مسائل و مشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده¬ها و بانوان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات 
- نظارت و پيگيري در زمينه تشكيل و تاسيس و نحوه فعاليت كانون¬هاي فرهنگي اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف